Machon Moshe Menachem

The Machon Moshe Menachem was founded by the Kanovsky family in memory of their beloved son, Moshe Menachem Kanovsky ע'ה.

Machon Moshe Menachem

Hebrew Educational Program